Dersom du har eller i nær framtid ventes å få innvilget varig uførepensjon og har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging, kan du være aktuell for tiltaket. Personer innvilget uførepensjon som ønsker å være i aktivitet er også søkeberettiget.

Arbeidet skal bidra til:
• Utvikling av dine ressurser gjennom tilrettelagt arbeid.
• Kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester.
• Du er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og det skal ligge en arbeidskontrakt til grunn for ansettelsesforholdet.

Varighet på tiltaket:
• Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

Gjennomføring av VTA tiltak:
• Bli kjent med arbeidsplassen og arbeidsledere.
• Avklare hva brukeren har av interesser, ressurser, finne eget tempo og stillingsprosent.
• Bedriften deltar på ansvarsgrupper og andre behovsprøvde møter. Ved eventuell avslutning av tiltak meldes dette Nav og     sluttrapport skrives og leveres.