AFT

Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til å styrke mulighetene for å få ordinært arbeid. Tiltaket skal gi et tilbud om arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne for personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov. Formålet med tiltaket skal understøttes av følgende resultatmål: 50% overgang til arbeid eller utdanning.

Deltakere/målgrupper
• Personer med nedsatt arbeidsevne, sammensatte bistandsbehov, som har særlig usikre yrkesmessige forutsetninger.
• Personer som kan ha utfordringer knyttet til helsemessige og sosiale problemer.
• Personer med liten eller ingen arbeidserfaring.
• Personer som har behov for særlig tett oppfølging og tilrettelegging med sikte på komme i ordinært arbeid.

Mange i denne målgruppa vil ha behov for å starte tiltaksperioden i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø for å gjennomføre avklarende og arbeidsforberedende aktiviteter før videre utprøving i ordinært arbeidsliv. Personer i målgruppa vil kunne ha behov for en kombinasjon av innholdselementer i tiltaket.Deltakerne skal ikke være ansatt som arbeidstaker. Ved ansettelse i ordinært arbeidsliv skal deltakere avsluttes i arbeidsforberedende trening.

Varighet, plan og forlengelse
• Arbeidsforberedende trening kan vare i inntil ett år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år.
• Tiltaksdeltakere som gjennomfører opplæring med sikte på formell kompetanse, kan få forlenget varigheten med enda ett år.
• Varigheten på tiltaket skal tilpasses den enkelte deltakers individuelle behov.

Behov for forlengelse skal grunngis av tiltaksarrangør med en redegjørelse av forventet resultat i forlengelsesperioden. Forlengelsen skal baseres på dialog mellom NAV, deltaker og tiltaksarrangør, og godkjennes av NAV.

VTA

Dersom du har eller i nær framtid ventes å få innvilget varig uførepensjon og har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging, kan du være aktuell for tiltaket. Personer innvilget uførepensjon som ønsker å være i aktivitet er også søkeberettiget.

Arbeidet skal bidra til:
• Utvikling av dine ressurser gjennom tilrettelagt arbeid.
• Kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester.
• Du er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og det skal ligge en arbeidskontrakt til grunn for ansettelsesforholdet.

Varighet på tiltaket:
• Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

Gjennomføring av VTA tiltak:
• Bli kjent med arbeidsplassen og arbeidsledere.
• Avklare hva brukeren har av interesser, ressurser, finne eget tempo og stillingsprosent.
• Bedriften deltar på ansvarsgrupper og andre behovsprøvde møter. Ved eventuell avslutning av tiltak meldes dette Nav og     sluttrapport skrives og leveres.